PROBLEMY ZARZĄDZANIA FINANSAMI WE WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH

MATERIAŁY KONFERENCYJNE

Materiały Konferencyjne będą rozdawane zarejestrowanym Uczestnikom Konferencji Naukowej po zakończeniu części wykładowej.

REFERATY

Teksty referatów (do 20 stron) wraz ze streszczeniem w języku polskim i angielskim należy przesyłać pocztą elektroniczną na adresy:
szczepankowski@vizja.pl
jablonska@vizja.pl

ZASADY PRZYGOTOWYWANIA REFERATÓW

Prosimy o uwzględnienie w nadesłanym tekście następujących zasad jego przygotowania:

 • Edytor tekstu: MS Word
 • Marginesy: górny, dolny, lewy i prawy 2,5 cm
 • Czcionka: Times New Roman 12 pkt, interlinia 1,5, tekst wyjustowany
 • Tytuły: tytuł referatu (w języku polskim i angielskim) czcionka 14 pkt,
 • Podtytuły: czcionka 12 pkt.
 • Struktura tekstu: imię i nazwisko autora wraz ze stopniem naukowym, stanowiskiem, miejscem pracy, tytuł artykułu, streszczenie w języku polskim, wprowadzenie, kolejne podrozdziały, zakończenie, bibliografia, tytuł w języku angielskim, streszczenie w języku angielskim
 • Tabele i rysunki: Numeracja ciągła, tytuł i źródło tabeli oraz rysunku pod tabelą i rysunkiem, czcionka 10 pkt, tabele i rysunki w tekście artykułu z odniesieniem do nich
 • Równania: edytor równań w MS Word
 • Przypisy: dolne, standardowe (I. Nazwisko, Tytuł, Wydawnictwo, Miejsce i rok wydania, strona).
 • Bibliografia:
  1. Nazwisko I., Tytuł, Wydawnictwo, Miejsce i rok wydania
  2. Nazwisko I., Tytuł, [w:] Nazwisko I. (red.), Tytuł głównego opracowania, Wydawnictwo, Miejsce i rok wydania.
  3. Nazwisko I., Tytuł artykułu, "Nazwa czasopisma", rok, numer.

HARMONOGRAM

 1. Termin przesyłania zgłoszeń na Konferencję: 31 maja 2009 r.
 2. Termin przesyłania referatów: 30 czerwca 2009 r.
 3. Termin wniesienia opłaty konferencyjnej: 30 czerwca 2009 r.